سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی خلیلی – استاد دانشکدۀ کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
اسحق مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشکدۀ کشاورزی کرج، دانشگاه
غلامعلی کمالی – استادیار پژوهشکده هواشناسی ایران
محمود رهبر – دانشیار دانشکدۀ کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

دادههای تابش خورشید در معماری همساز با اقلیم، طراحی سیستمهای استفاده از انرژیهای پاک، برآورد نفوذ نور در مجتمعهای ساختمانی و یا پوششهای نباتی، مدلسازی برای محاسبات مربوط به نورپردازی و موارد متعدد دیگر کاربرد گستردهای دارند.در دیدهبانیهای معمولی هواشناسی عموماً مولفههای تابش بر روی سطح تراز اندازه گیری میشوند و الزاماً تابش بر رویههای شیبدار بطورغیر مستقیم برآورد میگردد. تاکنون مدلهای متعددی برای برآورد تابش مستقیم بر رویههای شیبدار با شیب و جهات مختلف گسترش داده شده که کاربرد آنها در هر محل نیاز به کالیبراسیون و واسنجی دارد. هدف از این مطالعه برازش دادن یک تابع توزیع مناسب بر دادههای ساعتی تابش روزانه جهت به دست آوردن مقادیرلحظهای تابش به کمک این تابع و همچنین برآورد مقادیر روزانه آن بروی سطوح شیبدار بر پایه اندازهگیریهای انجام شده تابش بر رویه افقی است.مدلهای استفاده شده در این مطالعه شامل مدل کلین ( ۱۹۷۷ )، مدل کولارس-پریرا و رابل۱۹۷۹ ) و مدل جین و همکاران ( ۱۹۸۸ ) میباشند