سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مرادی شهربابک – همتراز هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران.
محمد مرادی شهربابک – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران.
حسن مهربانی یگانه – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران.

چکیده:

این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی واقع در شهربابک که از سال ۱۳۸۰ – ۱۳۷۲ جمع آوری شده بود انجام گردید . در برنامه DFREML برای هر صفت از ۶ مدل آماری برای تخمین پارامترهای ژنتیکی استفاده شد و با توجه به درستنمایی (likelihood) هر مدل و در نهایت استفاده از آماره نسبت درستنمایی (likelihood ratio) مناسبترین مدل مش خص شد . تجزیه تک صفتی وراثت پذیری کل برای صفات وزن تولد،وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی و وزن یکسالگی به ترتیب ۰/۱۳ ، ۰۸/۱۴ ، ۰/۰ نزدیک به صفر و ۰/۰۶ و وراثت پذیری مستقیم به ترتیب ۰/۰۰۳ ، ۰/۱ ، ۰/۸ ، ۰/۰۰۰۶ و ۰/۰۶ و وراثت پذیری مادری به ترتیب ۰/۱۸ ، ۰/۰۸ و بقیه نزدیک به صفر ومیزان محیط دائمی مادری برای صفات وزن تولد ، وزن شش ماهگی و وزن یکسالگی به ترتیب ۰/۰۵ نزدیک به صفر و ۰/۰۹ برآورد گردید . میزان وراثت پذیری مستقیم وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی و وزن یک سالگی در آنالیز پنج صفتی به ترتیب ۰/۴۲ ، ۰/۱۷ ، ۰/۰۹ ، ۰/۰۳ و ۰/۱۱ بدست آمد . همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی حاصل از این تجزیه پنج صفتی نشان داد که همبستگی ژنتیکی بین وزن تولد با وزن از شیرگیری و وزن شش ماهگی به ترتیب ۰/۳۳ و با وزن یکسالگی ۰/۰۹ است . برآورد همبستگی های فنوتیپی وزن یکسالگ ی با وزن تولد و وزن از شیرگیری به ترتیب ۰/۰۱ و ۰/۰۹ و برای بقیه صفات منفی بودند که بیانگر تغییرات شدید وزنها در شرایط مرتع با توجه به شرایط محیطی منطقه است.