سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روزبه رادمان – کارشناس ارشد مهندسی آب، شرکت ساختمانی ساب
سعید علیمحمدی – عضو هیئت علمی دانشکده شهید عباسپور، سرپرست گروه مطالعات منابع آب شرکت
ابراهیم جباری – استادیار گروه آب، دانشگاه علم و صنعت ایران- سرپرست گروه مهندسی رودخان

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در برنامهریزی و مدیریت منابع آب، تهیه مدلهای پیشبینی جریان رودخانه میباشد. روشهای مرسوم گذشته در این زمینه، عمدتا در قالب مدلهای قطعی و استوکستیک بودهاند. مسالهای که امروزه در کنار روشهای کلاسیک مطرح شده، استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی میباشد.در این پژوهش توانایی شبکههای عصبی جهت پیشبینی جریان، در مقایسه با مدلهای متداول پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مدلهای رگرسیونی، سری زمانی، و شبکه عصبی برای پیشبینی جریان ماهانه تهیه گردیده و از آمار و اطلاعات رودخانه کرج در محل سد کرج، به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است.جهت مدلسازی، از آمار جریان، بارش،آب معادل برف، و دمای مربوط به ٣١ سال آبی استفاده گردیده است. اطلاعات ٢٧ سال برای توسعه مدلها، و ٤ سال باقیمانده برای آزمودن آنها بکار رفته است