سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد وزیری – گروه مطالعات فنی- ادارة کل خط و ابنیة فنی راه آهن
جبارعلی ذاکری – استادیار دانشکدة مهندسی راه آهن – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ی(GPR) Ground Penetrating Radar باستان شناسی ، کشف مهمات منفجرنشده و آبهای زیرزمینی ، مشخصا ت لا یة روسازی و زیرساز ی راه ، سنجش عمق یخ ، کشف غارها، تونل ها ، حفرات زیرزمینی و … کاربرد دارد . این سیستم به تازگی برای ارزیابی صحت ساختار خط ازطریق تخمین مدول خط قابل استفاده می باشد . یک موج الکتر ومغناطیسی بصورت یک پالس با فرکانس مناسب به زمین ارسال می ش ود وبازتابهای متفاوت آن از سطوح مختلف زیرسازی به ثبت می رسد . تعیین زمان این بازتابها اساس کار بدست آوردن اطلاعات مربوط به لایه های مختلف می باشد و بدین ترتیب تصاویری در ارتباط با مشخصه های زیرسازی حاصل می شود. بین شرایط یک تکنیک الکترومغناطیسی برای کاوشهای زیرسطحی است که بطور گسترده درزیرسازة خط (شامل مشخصات لایه ها ، پر اکندگی مواد و …) و تص اویر بدست آمده ازGPR یک ارتباط معین وجود دارد همچنین شرایط زیرسازة خط برروی استحکام و درنتیجه مدول خط تاثیر می گذار د لذا تصاویر حاصل بیانگر مدول خط بوده این رابطه را می توان با مقایسة نتایج حاصل از اندازه گیری مدول خط با روشهای معمول و نتایج بدست آمده از GPR برقرار نمود.