سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم فدایی – ارشد ژئوتکنیک، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
محسن معجزی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

به منظور اطمینان از پایداری شیروانبهای سنگی لازم است بر روی آنها آنالیز پایداری انجام گیرد . روش های مختلفی برای آنالیز پایداری شیروانی ها خصوصا شیبهای سنگی وجود دارد . در این
مقالهچند شیروانی سنگی در نظر گرفته شده و با استفاده از روش تعادل حدی بر روی آنها آنالیز پایداری انجام گرفته است . جهت تخمین مقاومت برشی بر روی گوه گسیختگی از دو مدل رفتاری
مور – کولمب و هوک – براون استفاده شده و ضرایب اطمینان بدست آمده از روش تعادل حدی در دو مدل رفتاری مذکور با یکدیگر مقایسه شدهاند . در نهایت معیاری برای تعیین مناسب چسبندگی و
زاویه اصطکاک در مدل خطی مور – کولمب ارائه شده تا به نتایج مدل دقیقتر غیر خطی هوک – براون نزدیک باشد