سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران ج
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه رسوبگذاری درمخازن سدها به عنوان یکی از معضلات و تهدیدات جدی علیه بشر محسوب می شود به خاطر اینکه تبعات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی زیادی به دنبال خواهد داشت لذا بشر همواره به دنبال راههایی برای کاهش آثار آن بوده است یکی ازاین راهها محاسبه میزان رسوبات ته نشین شده درمخازن سدها می باشد برای این کا رتاکنون مدلهای تجربی و ریاضی مختلفی ارائه شده است که ازآن جمله می توان به مدلهایGSTARS-3 و روشهای تجربی افزایش سطح کاهش سطح و کمیته قدرت یکه جریان اشاره نمود دراین مقاله کوشش شده است تا مدلهای مذکور درمخزن سد کرخه باهم مقایسه شوند نتایج حاکی ازآن است که براساس حجم تجمعی رسوب نرم افزار GSTARS-3 بهترین پاسخ ها را ارائه کرده است همچنین روش افزایش سطح جوابهای مطلوبی برای محاسبه ارتفاع رسوبات درپای دیواره سد و توزیع رسوب درمقاطع مختلف مخزن نیز روش کاهش سطح برلند – میلر برترین مدل برای محاسبه کاهش حجم مخزن می باشد .