سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
طاهر ارتق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
ابراهیم غلامعلی پورعلمداری – استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
عباس بیابانی – دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
علی نخ زری مقدم – استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:
آزمایشی جهت ارزیابی اثر تیمارهای مختلف علف کش های ترفلان و پرسوئیت و وجین و عدم وجین بر مولفه های فیزیولوژیکی و فنل کل سویا در مرحله رسیدگی اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف سموم مورد بررسی به طور معنی داری میزان فنل کل و پروتئین را کاهش دادند. در حالی که بر کلروفیل b، a و کل اثر معنی داری نداشتند. در تیمارهای مختلف علفکش ها و وجین میزان فنل کل برگ سویا نسبت به شاهد افزایش یافت. بیشترین میزان فنل برگ سویا مربوط به تیمار کاربرد سموم ۲۵ %پرسوئیت+ ۷۵ %ترفلان و ۱۰۰ %ترفلان بود. بیشترین پروتئین مربوط به تیمار وجین (۱۰۲/۷۱ میلی گرم بر گرم) بود.