سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا‐ دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی کتابچی – دانشیاردانشکده مهندسی مواد‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مالک نادری – استادیار دانشکده مهندسی مواد‐ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از راههای بررسی شکل‌پذیری ورقهای فلزی، استفاده از منحنی‌های حد شکل‌دهی است. منحنی حد شکل‌دهی دیاگرامی از کرنش اصلی حدی بر حسب کرنش فرعی حدی در حالات متفاوت شکل‌دهی در زمان باریک‌شوندگی است. علاوه بر روش تجربی در تعیین این منحنی‌ها، محققان معیارهای متفاوتی برای تعیین کرنش‌های حدی و رسم منحنی حد شکل‌دهی به روش تئوری ارائه کرده‌اند. از جمله این معیارها معیارهای موسوم بهM-Kو (MMFC(modified maximum force criterion می‌باشند. در این مقاله، منحنی‌های حد شکل‌دهی بدست آمده با استفاده از معیارهای M-K و MMFC با منحنی بدست آمده از روش تجربی مورد مقایسه قرار گرفت و مشاهده شد که ترکیب معیارهای M-K و MMFC به نحو بسیار مناسبی می‌تواند منحنی حد شکل‌دهی تجربی را پیش‌بینی نماید.