سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبداله رادسر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شیراز
شاهرخ زندپارسا – استادیار بخش آبیاری دانشگاه شیراز

چکیده:

تعیین منحنی های هدایت هیدرولیکی – رطوبت خاک در صحرا و آزمایشگاه علاوه بر وقت گیر بودن، بسیار هزینه بر هستند . از این رو به روش های بسیار زیادی برای برآورد این دو منحنی، ارائه شده است (۷ و ۵ ، ۳ ، ۱ ، ۴ ) ون گنوختن (۱۹۸۰) van Genuchten معادلات زیر را برای تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک ارائه کرد : [فرمولها در متن اصلی]. همچنین ون گنوختن برای هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک، معادله زیر را بر اساس معادله معلم (۱۹۷۶) ارائه کرد . این معادله به نام معادله معلم – ون گنوختن معروف است Mualem – van Genuchten
(MVG): [فرمول در متن اصلی] می باشد مقدار l برابر ۰/۵ توصیه شده است ۳) و ).۵ اسچپ Schaap و همکاران (۲۰۰۰) بیان کردند که روش MVG برای تخمین منحنی K−θ خطای زیادی دارد و مدل معلم – ون گنوختن (۱۹۸۰) را اصلاح کردند . این محققین بیان کردند که در مدل معلم – ون گنوختن (MVG) مقدار l همیشه برابر ۰/۵ نیست و بسته به نوع بافت خاک، l مقادیر مختلفی به خود می گیرد و حتی در بعضی موارد مقدار l می تواند منفی باشد . مقدار Ks در معادله معلم – ون گنوختن (۱۹۸۰) همیشه برابر مقدار Ks نیست و با Ko نمایش داده می شود (۴) . با تخمین Ko و l در برنامه کامپیوتری ROSETTA بر اساس شبکه عصبی Neural Network می توان با وارد کردن عوامل α ، n ، θr و θs به دست آمده از منحنی مشخصه آب خاک تابع هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک را توسط معادله به دست آورد [۴].