سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهزاد آزادگان – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

ازت بعد از کربن، فراوانترین و مهمترین عنصر غذائی مورد نیاز گیاه بوده که موجب شادابی و رنگ سبز طبیعی، نمو سریع نبات، ازدیاد ساقه و برگها، افزایش مقدار محصول، درصد پروتئین ، درشت شدن دانه غلات گردیده، همچنین سازنده پروتئین، تشکیل دهندة کلروفیل، اسیدهای نوکلئیک، کوآنزیمها، تنظیم کنندة مقدار فسفر و پتاس استمصرف درست کودهای شیمیائی یکی از شاخص های رشد کشاورزی و عامل موفقیت برنامه های تولید محصول از لحاظ کمی و کیفی برای دست یابی به اهداف کشاورزی پایدار می باشدمصرف بی رویه کود اوره در اراضی شرق تهران گزارش شده استمصرف زیاد کودهای ازته در درازمدت، مشکلات زیست محیطی، تخریب منابع خاک و آب به ویژه آلودگی آبهای زیرزمینی را باعث می گرددچون تاکنون مقایسه آماری بین مقادیر کود مصرفی به وسیلة کشاورز، کود توزیع شده توسط جهاد کشاورزی و توصیه کودی بعمل نیامده است . لذا این پژوهش با هدف مقایسة بین مقادیر مصرف، توزیع و توصیه کودی ازت در گیاهان گندم، جو، ذرت علوفه ای و یونجه در منطقة پاکدشت، به منظور برآورد مقادیر کود اضافی استفاده شده، اجرا گردیده است .