سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز پهلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران ،دانشکده فنی ،گروه مهندسی متال
احمد علی آماده – استاد یار،دانشگاه تهران ،دانشکده فنی،گروه مهندسی متالوژی و مواد
محمد رضا صالح – کارشناس،گروه صنایع مهمات سازی و متالوژی تهران

چکیده:

دراین تحقیق رفتار خوردگی پوشش روی خالص و برخی پوششهای الیاژی روی – عناصر نادر خاکی به کمک ازمایشهای پاشش نمک و رسم منحنیهای پلاریزاسیون مورد مقایسه قرارگرفت بدین منظور ابتدا پوشش روی خالص و پوششهای الیاژی حاوی ۰/۰۵ ، ۰/۱ ، ۰/۲ و ۰/۵ درصد وزنی عناصر نادرخاکی بروش غوطه وری گرم برسطح فولاد ایجاد شده مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و محصولات خوردگی توسط انالیز پراش اشعه ایکس بررسی شدند. ازمایشهای پلاریزاسیون و کاهش وزن در محفظه پاشش نمک نشان دادند که افزودن عناصر نادر خاکی تا ۰/۱ درصد به حمام مذاب روی باعثکاهش سرعت خوردگی پوشش گالوانیزه خواهد شد. اما افزودن مقادیر بیش از این عناصر باعث کاهش مقاومت به خوردگی پوشش می گردد.