سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه عزیزی – دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی
مریم جلیلی طبائی –

چکیده:

مقایسه آنزیم بتا گالاکتوزیداز در سویه صنعتی Xanthomonas campestris pv. Campestris در بین خانوادهXanthomonadaceae و همچنین کلیه میکروارگانیسم های واجد این ساختار پروتئینی انجام شد. این مقایسه براساس سکانس اسید آمینه ای این آنزیم صورت گرفت و سپس باکمک نرم افزارهای editseq و megalign میزان تنوع و روند تکاملی این آنزیم در این خانواده بررسی شد. نتایج بیانگر پلی مورفیسم بسیار در آنزیم بتا گالاکتوزیداز این خانواده بود و فقط در مورد beta-galactosidase Gal02II [Xanthomonas campestris pv. Campestris و سویه صنعتی Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC33913قرابت زیادی موجود می باشد. همچنین ساختار پروتئینی مشابهی در چند گونه قارچ ، متازوآ ، آرکئی باکتر وجود دارد.