سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا مولائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

هدف از این تحقیق گزینش لاین‌های برتر لوبیا چیتی نسبت به شاهدهای تلاش و COS16 به‌منظور دستیابی به لاین‌های امیدبخش جهت تولید ارقام مطلوب بود. در سال ۱۳۸۰ در منطقه لردگان تعداد ۲۲ لاین نسل F6 به طریق رسم نمودار با شاهدهای مذکور مقایسه شدند. این آزمایش در شرایطی انجام شد که براساس آمار هواشناسی به‌دست‌آمده از ایستگاه سینوپتیک لردگان تنش‌های گرمایی و خشکی بطور طبیعی در مزرعه حادث گردید. تنش‌های فوق موجب ریزش گل و غلاف‌های تازه تشکیل‌شده گردید و عملکرد محصول را کاهش داد. نتایج نشان داد تعداد ۱۱ لاین همردیف با شاهد و یا برتر می‌باشند. از بین لاین‌های انتخاب شده، لاین‌های CT-11982-7-1 ، CT-11974-4-4-2 و CT- 11976-4دارای تیپ رشدI ( ایستاده و رشد محدود ) و با طول دوره رشد ۱۰۶ روز بودند. بعلاوه در شرایط محیطیمذکور، لاین CT-11974–4-4-2با عملکرد ۱۵۹۲ کیلوگرم در هکتار در مقایسه با شاهدهای آزمایش زودرس‌تر و دارای بذور بزرگ‌تر بود.