سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

به منظور ارزیابی مزرعه ای دو نوع کود بیولو ژیک فسفاته در زراعت ذرت و مقایسه اثرات آن ها با کودهای شیمیایی در خصوصیات کمی و کیفی ذرت ، یک طرح تحقیقاتی با ٤ تیمار کودی و در ٤ تکرار به مدت دو سال (۱۳۸۴-۱۳۸۳) در مر کز تحقیقات کشاورزی به مرحله اجرا در آمد. تیمار های آزمایشی عبارتند از یک تیمار شاهد بدون مصرف کود فسفره، ٢ –مصرف فسفر از منبع کود فسفاته میکروبی ( ٢٥ درصد P2O5) و ۳- مصرف فسفر از منبع کود بیوفسفات طلایی ( ٢٥ درصد P2O5) و ۴- مصرف فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل ( ٥٠ درصد P2O5 ). کلیه کودهای فسفره قبل از کاشت بر مبنای آزمون خا ک مصرف شد. عملکرد کل، ارتفاع بوته ، وزن برگ تر، وزن ساقه تر، وزن بلال تر پس از برداشت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . در خصوص صفات عمل کرد ساقه ، برگ، بلال و عمل کرد کل و ارتفاع بوته تفاوت آماری معنی داری بین تیمار های آزمایش وجود داشت . در این رابطه تیمار هایی که کود (شیمیایی یا بیولو ژیک) دریافت کرده اند در گروه A و تیمار شاهد در گروه B جای می گیرد. در تیمارهائی که کود شیمیایی فسفره یا کود بیولو ژیک فسفره مصرف شده است ، بین صفات اندازه گیری شده تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد . در خصوص عملکرد کل بیشترین عملکرد به میزان ۹۲/۵ تن در هکتار از مصرف کود میکروبی فسفاته بدست آمد .کمترین میزان عملکرد نیز ار تیمار شاهد به میزان ۴۵/۷ تن در ه کتار بدست آمد که با سایر تیمارها تفاوت آماری معنی دارداشت. به عبارت دیگر کودهای بیولو ژیک فسفره مثل کودمیکروبی فسفاته یا کود بیو فسفات طلائی به راحتی قابل رقابت با کودهای شیمیایی فسفره (سوپر فسفات تریپل ) می باشند و می توانند جایگزین کودهای شیمیایی در این زراعت شوند.