سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر سلطانی محمدی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی – دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کاربرد TDR( Time Domain Reflectometry) برای اندازه گیری رطوبت رو به افزایش است. از مزیت های آن می توان به دقت بالا، عدم نیاز به فرایند کالیبراسیون برای اندازه گیری رطوبت در بعضی خاک ها غیر از خاک های س نگین بافت، شور و دارای مواد آلی ، تکرار پذیری اشاره کرد . تاثیر ترکیبات خاک روی منحنی کالیبراسیون دستگاه، منجر به کالیبراسیون مجدد دستگاه می شود. هدف از این تحقیق، مقایسه منحنی کالیبراسیونی دستگاه مذکور با مد لهای تاپ و همکاران ( ۱۹۸۰ ) و مدل ترکیبی (Mixing Model) در شش بافت شن یریز، ش نلومی، لو مشنی، لو مسیلتی، لو مرسی و ر سسیلتی م یباشد. نتایج حاصلاز این تحقیق نشان داد که با افزایش مقدار رس و سنگی نتر شدن بافت خاک، مدل تاپ رطوبت را کمتر از دستگاه TDR از این تحقیق نشان داد که با افزایش مقدار رس و سنگی نتر شدن بافت خاک، مدل تاپ رطوبت را کمتر از دستگاه TDR در رطوبت های بالا بیشتر می شود. با افزایش رس در خاک ، مدل ترکیبی مقدار رطوبت را بیشتر از روش TDR برآورد نموده و تفاوت مقدار برآوردی با برآورد نموده و تفاوت مقدار برآوردی با TDR متناظر با افزایش رس روند رو به رشدی داشته است . در این تحقیق، با مقایسه ضرا یب a (پارامتر مربوط به نحوه قرارگیری پروب در خاک ) برای مدل ترکیبی در محدوده ۰/۴۵ تا ۰/۶۵، بهترین مقدار برای هر بافت محاسبه شده است.