سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مستانه ظهری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه گروه ژنتیک
مجید صادقی زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه گروه ژنتیک
خسرو خواجه –

چکیده:

تحقیقات انجام شدههفونت زایی متفاوتی را در شرایط آزمایشگاه in vitro برای دو سوش VZV به نامهای Dumas و Okaنشان داده است. تا کنون عفونت زایی قابل توجهی برای سوش Dumasدر آزمایشگاه مشاهده نشده است در حالی که سوش Oka در همین شرایط عفونت زایی مناسبی داشته است. یکی از دلایل تفاوت می تواند بیان ضعیف ژنهای همانند سازی سوش Dumas نسبت به سوش Oka به علت تفاوت در توالی پروموتر این ژنها باشد.
در این تحقیق تفاوت توالی پروموتر ها و تأثیر آن در رونویسی و بیان در برخی از ژنهای همانند سازی (ژن ۱۶ و ۵۲) به روش اندازه گیری بیان ژن گزارشگر بررسی شده است. با توجه به توالی ژنوم Dumas VZV دو جفت آغازگر جهت تکثیر پروموتر ژنهای۵۲ و ۱۶ طراحی گردید. توسط این آغازگرهای ناحیه تقریبی پروموترهای ژنهای ۱۶ و ۵۲ در سوش های Dumas و Oka با روش PCR تکثیر شد و پس از تعیین توالی در ناقل حاوی ژن گزارشگر Lacz وارد شد، و مقایسه قدرت بیان پروموتر ها در سلول Huh7 بعداز ساخت این مولکولهای نوترکیب به روش اندازه گیری آنزیم بتا گالاکتوزید از حاصل بررسی شد.