سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا گوهریان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، مواد – سرامیک
علی نعمتی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
میترا شبانیان –
عبداله افشار –

چکیده:

در این تحقیق سیستم SiO2 – Al2O3 – CaO – Li2O-ZrO2 – TiO2 برای تهیه شیشه – سرامیک در نظر گرفته و از nano P2O5 به عنوان عامل جوانه زا استفاده شد. بنابراین شیشه – سرامیک با فاز بلوری اصلی دی سیلیکات لیتیم تشکیل شد. در مرحله بعد با حفظ ترکیب پایه submicron Nb2O5به عنوان عامل جوانه زا استفاده شد. تغییر نوع جوانه زا منجر به تغییر نوع فازهای بلوری ریزساختار و مکانیزم تبلور از حجمی به سطحی شد. در واقع با تغییر نوع جوانه زا، تبلور سطحی نمونه شیشه ای یک پارچه مشاهده شد که در اثر تبلور جهت دار فازهای بلوری و درشت شدن آنها، ترکهای زیادی ایجاد گردیده بنابراین سعی شد با اعمال ترکیب SiO2Al2O3CaOLi2O ، و با استفاده از nano Nb2O5 به عنوان عامل جوانه زا مکانیزم جوانه زنی از سطحی به حجمی تغییر داده شود. با استفاده از جوانه زایNb2O5 فاز بلوری اصلی اسپودومن بود.