سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
زینب توان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خلیل عالمی سعید – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی – رامین
علیرضا شافعی نیا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی – رامین
پیام پورمحمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی – رامین

چکیده:
خرما یکی از محصولات مهم غذایی نواحی خشک و بیابانی میباشد. روش تکثیر این گیاه به وسیله پاجوش است ولی تعداد پاجوشها کم میباشد در تکثیر گیاه به روش کشتبافتی نتاج حاصله با گیاه مادری تفاوتهایی را نشان میدهد. مطالعاتی توسط نشانگرهای ژنتیکی انجام شد که برخی از آنها تفاوت هایی بین ارقام پاجوشی و کشتبافتی خرما نشان داد این عدم تشابه ممکن است به دلیل تغییر بیان ژنها باشد. PABP به عنوان یک عامل متعارف شروع ترجمه در نظر گرفته می شود هدف این تحقیق مقایسه بیان زن PABP در ارقام خرما می باشد نتایج تفاوت هایی در میزان بیان ژن نشان داد.