سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلال کلاهدوز شاهرودی – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، بخش گیاهپزشکی
محمدابراهیم مهاجری –

چکیده:

در این تحقیق چهار فرم تجاری از باکتریهای بیماریزای حشرات به نامهای کاتلاس، کندور، دلفین و بی تی اچ که بر اساس باکتری Bacillus thuringiensis (BT) فرموله شده اند در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار (۴ فرم تجاری باکتری و شاهد) و در ۳ تکرار روی لاروهای سن دوم Helicoverpa armigera در شرایط آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه شدند. میزان دز حشره کشهای میکروبی مورد استفاده در این آزمایشات بر اساس ۵/۱ و ۲ کیلوگرم در هکتار با مواد غذای مصنوعی لاروها مخلوط گردید. آماربرداری از میزان تلفات لاروها در هر تکرار ۳، ۵ و ۸ و ۱۲ روز بعد از تغذیه آنها با این غذاهای مسموم صورت گرفت.نتایج نشان داد که بین تیمارها و زمانهای آماربرداری اختلاف معنی داری وجود دارد و بهترین تیمار، کاتلاس و بیشترین تلفات، ۱۲ روز پس از مصرف حشره کش ها بوده است. همچنین درصد تلفات لاروهای سن دوم آفت توسط حشره کشهای مختلف مورد آزمون در مقدار توصیه شده ۲ کیلوگرم در هکتار بیشتر از ۵/۱ کیلوگرم در هکتار بوده است.