سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اشرف السادات نوحی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
جواد حامدی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران
ناصر قائمی – گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران
رضا جواهردشتی – دانشکده فیزیک و مهندسی مواد – دانشگاه موناش، استرالیا

چکیده:

در این تحقیق تاثیر ۲۱ سویه دسولفوویبریو جدا شده از مناطق مختلف ایران بر وضعیت خوردگی سه نمونه فولاد با کاربرد زیاد در صنعت به شماره های Stainless Steel 302 و Ck75 ,St37بررسی شد . آزمایش های خوردگی کاهش وزن در دو گروه کشت های بسته در لوله آزمایش و کشت های نیمه پیوسته در راکتور ویژه انجام شد . در آزمایش های انجام شده نرخ خوردگی تمام سویه ها در کشت نیمه پیوسته بیشتر از کشت بسته بود و میزان این افزونی در ۱۲ سویه آزمایش شده بین ۴۰ % تا ۹۰ % متغیر بود . نتایج بدست آمده از آزمایش کاهش وزن توسط سه کوپن
فولادی متفاوت و سویه های یکسان تاثیر ترکیب شیمیایی فولاد بر خوردگی میکروبی را نیز نمایان ساخت . میزان تولید H2S توسط سویه های جداشده نیز به روش پتانسیومتری با استفاده از − ۲ و Ag / AgCl بررسی شد . نتایج بدست آمده از آزمایش ها Ag / S الکترودهای انتخابگر یون رابطه ای بین میزان تولید سولفید در محیط و نرخ خوردگی نشان نداد . بررسی نقش تولید پلیمرهای خارج سلولی و میزان خورندگی سویه ها نشان می دهد که بین تولید پلیمرهای خارج سلولی و افزایش نرخ خوردگی و بخصوص وجود خوردگی های حفره ای روی سطح فولاد رابطه مستقیم وجود دارد .