سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله فلاح – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا خواجه پور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی محصول ذرت دانه ای تحت سیستم های مختلف تغذیه ای و در نتیجه ارتقاء کیفیت این محصول، آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تک رار در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقات کشاورزی اداره هواشناسی لرستان اجرا شد . تیمار های مورد مطالعه شامل T0: شاهد)عدم مصرف ک ود شیمیایی و کود مرغی)، T1: ا ۲۰۰، ۱۰۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب نیتروژن، فسفر و پتاسیم ، T2: ا ۸۰ درصد T1+ چهار تن کود مرغی در هکتار ، T3: شصت درصد T1+ هشت تن کود مرغی در هکتار، T4: چهل درصد T1 + دوازده تن کود مرغی در هکتار، T5: بیست درصد T1+ شانزده تن کود مرغی در هکتار، T6: بیست تن کود مرغی در هکتار بود . پس از برداشت محصول میزان فسفر، نیترو ژن، پتاسیم ، آهن ، منگنز ، مس و روی دانه ذرت در آزمایشگاه تعیین گردید . نتایج به دست آمده نشان داد که معمولا میزان جذب عناصر غذایی مذ کور در سیستم های تغذیه تلفیقی بخصوص T5 بیشتر از سایر سیستم ها بود . هر چند که غلظت این عناصر در کلیهسیستم های تغذیه ای متفاوت بود ولی تغذیه تلفیقی از نظر غلظت عناصر در دانه و جذب عناصر از خا ک بهتر از سایر سیستمها بود . بنابراین با سیستم تغذیه تلفیقی می توان محصولی با کمیت و کیفیت مطلوب تولید نمود.