سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
تکتم احمدی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
مریم جعفرخانی کرمانی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
کامبیز مشایخی – دانشگاه منابع طبیعی گرگان.

چکیده:
سفیدک پودری یکی از مهمترین بیماریها در رز است که عامل ایجاد آن قارچ Sphaerotheca pannosa var.rosae می باشد. به علت کاهش تولید محصول توسط این بیماری کارهای بهنژادی زیادی جهت ایجاد مقاومت به بیماری صورت گرفته است. یکی از روش های افزایش مقاومت به بیماری افزایش میزان ژنوم گیاهان است که عموما با افزایش فعالیت ژنی و افزایش مقاومت به تنشهای زیستی و غیر زیستی در برخی گیاهان می شود. در این تحقیق مقاومت به سفیدک پودری در رزهای با کروموزوم های دوبرابر شده (هگزاپلوئید) با والدین آنها (R.hybrida cv. Iceberg) بررسی شد. این آزمایش در گلخانه با تلقیح گیاهان توسط عامل بیماری انجام شد و پس از ۲۰ روز برگها از لحاظ میزان آلودگی به سفیدک پودری ارزیابی شدند. درجه بندی میزان آلودگی بر اساس درصد سطح برگ آلوده شده با اسپور از ۰ تا ۵ صورت گرفت. نتایج نشان دادند که میزان سطح برگ آلوده شده با اسپور در گیاهان هگزاپلوئید تقریبا ۴/۵ برابر کمتر از گیاهان تریپلوئید بود .