سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا صالحی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران ، بیمارستان رسول اکرم (ص)
محمد حسینی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران ، ستارخان ، نیایش ، بیمارست
مانی مفیدی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران ، ستار خان ، نیایش ، بیمارست
شروین فرهمند – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

زمینه و هدف:
مقایسه میزان فعالیت و عوارض لوله گذاری داخل تراشه در دو روش با و بدون تزریق سوکسینیل کولین.
روش کار :
در این مطالعه مداخله ای ، طبق روش آسان غیر احتمالی ۱۵۰ فرد کاندید لوله گذاری داخل تراشه واجد شرایط در اورژانس بیمارستان رسول اکرم (ص) وارد طرح شدند . داده های دموگرافیک ارزیابی شد. سپس بیماران به صورت تصادفی در یکی از پروتکل های A (RSI با سوکسینیل کولین) یا B (RSI modified بدون سوکسینیل کولین) قرار گرفتند و انتو شدند. موفقیت و عوارض انتوباسیون طبق مشاهده محققان ثبت گشته و با برنامه SPSS 11 موردآنالیز آماری قرار گرفت.
یافته ها :
میانگین سنی افراد گروه A 5/14+-1/34 سال و در گروه B 5/34+-35/12 سال بود. در گروه A 35 مورد (۳/۴۵%) زن و ۴۰ مورد مرد (۶/۶۴%) و در گروه B 37 مورد زن (۹/۳۴%) و ۳۸ مورد مرد (۷۵%) بودند. که اختلاف بین دو گروه معنیدار نبود . در گروه A تمامی افراد دراولین کوشش انتوبه شدند . در ۸ مورد (۶/۱۰%) برادیکاری ، در ۵ مورد (%۶/۶) هیپوتانسون ، در ۱ مورد (۳/۱%) ، استفراغ و در ۳ مورد (۴%) هیپرتانسیون رخ داد و هیپوکسی (O2sat<90%) در هیچ موردیدیده نشد . در گروه b ، ۶۸ مورد (۶۹%) دراولینکوشش و ۷ مورد (%۹/۳) نیز در دومین کوشش انتوبه شدند. برادیکاردی در ۲ مورد (%۲/۶) ، هیپوتانسون در ۹ مرد (%۱۲) ، استفراغ در ۱ مرد (۳/%) رخ داد و هیپوکسی و هیپرتاسیون در هیچکدام از موارد دیده نشده است.
نتیجه گیری کلی :
در این مطالعه اگر چه میزان موفقیت در RSI با سوکسینیل کولین بطور معناداری بیشتر بود ، ولی باد دقت شود که در نهایت همه بیماران گروه B بدون ایجاد عارضه جدی انتوبه شده و هیچ کدام نیز دچار هیپوکسی نشدند. لذا می توان در مواردیکه دسترسی به این دارو وجود ندارد ونیزدر مواردی که در این دارو کنتراندیکاسیون دارد. از مصرف آن صرف نظر کرد.