سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود افیونی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان
اردشیر اسدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان
اورنگ تاکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان

چکیده:

محدودیت منابع آب، کاهش مصرف این نهاده مهم و افزایش راندمان مصرفآن را طلب می نماید. برخی شیوه های زراعی نیز می تواند به تحقق این هدف کمک نماید، به طوری که از مزایای ذکر شده برای روش کشت پشته ای گندم (Bed-planting) کاهش مصرف آب می باشد. با هدف مقایسه میزان و راندمان مصرف آب، همچنین برخی خصوصیات زراعی گندمدر دوشیوه کشت پشته ای و مسطح، آزمایشی طی سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در منطقه کبجوان واقع در شهرستان اصفهان و ۱۵ کیلومتری شرق شهر اصفهان، اجرا گردید و در آن کشت گندمبر روی بسترهای مسطح و پشته ای (۳ خط بر روی پشته های ۷۵ سانتی متری) موردمقایسه قرار گرفت. طرح آماری مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار و مشتمل بر ۷ تیمار بود که ترکیبی از فاکتورهای شیوه کشت و میزان بذر را شامل می شد. روش ابیاری در تمارهای کشت مسطح به روش غرقابی و در تیمارهای کشت پشته ای به روش جویچه ای بود. مقدار آب آبیاری وارد شده به هر پلات توسط فلوم تیپ ۴ اندازه گیری شد. رقم گندم مورد مطالعه یکی از لاینهای امید بخش گندم به نام M-79-7 بود. با توجه به اینکه هر یک از روشهای کشت پشته ای و مسطح، چند میزان بذر را نیز شامل می شد، در اینجا تنها به نتایج مربوط به مقایسه روشهای کشت اشاره می گردد. نتایج نشان داد که میانگین عملکرد دانه در تیمارهای کشت مسطح ۹۱۰۸ و در تیمارهای کشت پشته ای، ۹۳۶۹کیلوگرم در هکتار بود که تفاوت آماری نداشت. میزان آب مصرف شده برای آبیار در طول دوره رشد، در تیمارهای کشت مسطح ۷۱۴۰ و در تیمارهای کشت پشته ای، ۶۴۳۳ متر مکعب در هکتار اندازه گردید. که بدین ترتیب در کشت پشته ای بطور قابل توجهی کمتر از روش کشت مسطح بود. محاسبه راندمان مصرف آب با استفاده از عملکرد دانه و مقدار آب مصرف شده در هر روش کشت، نشان داد که این پارامتر در روش کشت پشته ای به میزان قابل توجهی بالاتر از روش کشت مسطحبود، به طوری که میانگین راندمان مصرف در روش کشت پشته ای ۱/۴۶ کیلوگرم دانه به ازای هر متر مکعب آب مصرفی و در روش کشت مسطح ، ۱/۲۸ کیلوگرم دانه به ازای هر متر مکعب آب مصرفی محاسبه شد. بر اساس نتایج این آزمایش، به نظر می رسد روش کشت پشته ای گندم پتانسیل کاهش مصرف آب را دارا بودهو بایستی مطالعات بیشتری در زمینه این شیوه کشت در مناطق مختلف صورت گیرد.