سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین موحدیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت علوم پزشکی اصفهان
شهرود قنبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت دانشگاه عل

چکیده:

نیترات و TOC از جمله عواملی هستند که درصورت ورود آبهای آلوده به سیستم های آب آشامیدنی میزان آنها بشدت افزایش می یابد و وجود مقادیر بالای آنها نشانگر آلودگی آب با فاضلاب یا آبهای آلوده می تواند باشد. TOC، نشاندهنده کل کربن آلی و شاخصی برای مقدار مواد آلی موجود در منابع آب می باشد. اندازه گیری TOC در آمریکا بطور معمول برای مقایسه نتایج حاصل از منابع آب خام و سیستمهای آب تصفیه شده انجام می گیرد. قدیمی بودن شبکه توزیع آب آشامیدنی در شهر اصفهان و احتمال وجود شکستگی در قسمتهای مختلف آن و نیز استفاده غیرقانونی عده ای از شهروندان از پمپهایی که آب را مستقیما از شبکه های توزیع آب آشامیدنی مکش می کنند بویژه در مواقع کمبود آب و پایین بودن فشار آب در شبکه توزیع، باعث ایجاد فشارمنفی در لوله های آب گردیده و زمینه را برای ورود آبهای الوده اطراف به شبکه توزیع آب آشامیدنی فراهم می آورد. هدف از این تحقیق اندازه گیری مقادیر TOC و نیترات در منابع تامین و شبکه توزیع آب شهر و مقایسه آن با همدیگر به منظور پی بردن به وجود یا عدم وجود آلودگی در اثر ورود آبهای آلوده به شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اصفهان می باشد.