سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم پورباقر – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبشناسی
محمدحسین آدابی – دکتری رسوبشناسی
عباس صادقی – دکتری چینه و فسیل شناسی
هرمز قلاوند – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

مطالعات اکتشافی سازندهای سیستم کرتاسه در زاگرس بواسطه حضور میادین هیدروکربوری بزرگ از اهمیت خاصی برخوردار است. دراین میان سازند داریان به سن آبتین یکی از سازندهای مخزنی و مهم د رحوضه زاگرس بوده که لزوم بررسی های جامع تر افقهای مخزنی به این سازند و وضعیت محیط رسوبی ان منجر به این مطالعه گردیده است. در این مقاله میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند داریان در دو مقطع تحت الارضی چاه چلینگر (۳) و مقطع سطح الارضی تاقدیس آنه بررسی و با هم مقایسه شده اند.