سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی علی اکبر پور ازانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

با توجه به کاربرد تیرهای عمیق در سازه های مهم اهمیت رفتار تحت بار گذاری های متفاوت مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. در این مقاله رفتار پنج تیر عمیق با نسبت دهانه به ارتفاع ۱/۲۶ و تکیه گاه ساده تحت بارگذاری از پایین با آرایش میلگرد گذاری متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل تیرها از برنامه کامپیوتری Ansys استفاده شده و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده. نایج حاکی از آن است که در این گونه تیرها شکست خمشی حاکم بوده و در طول دهانه خمشی و روی تکیه گاهها باید از نظر آرماتورگذاری آرایش خاصی داشته باشد و ترک های قائمی که در لبه پایین تیر شروع شده و گسترش آنها تا ارتفاع موثر تیر ادامه دارد نیز دارای اهمیت زیادی می باشد. همچنین مقاومت نهایی رابطه مستقیم با مقدار میلگرد خمشی اصلی و نوع بتن مصرفی دارد.