سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل ساعی ور ایرانی – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
احمد قارلقی – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جانشین کردن عنصر دو ظرفیتی Mg و انتقالی Co با ردصدهای مختلف در سایتهای Cr , La ترکیب کرومیت لانتانیم (LaCrO3) موجب تغییرات نسبی مقاومت الکتریکی در دماهای میانی (۴۰۰-۸۰۰ درجه سانتیگراد) شده است. از طرف دیگر به منظور بررسینقش مشخصات ساحتاری و الکترونیکی در این تغییرات، حالتزمینه این ترکیبات (La1-x Mgx Cr1-y CoyO3) با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی (DFT) مطالعه شده است. طیفهای چگالی حالات الکترونی (DOS) حاصلهنشان می دهند که با فازایش ناخالصی، گسترش باند ظرفیت و باریک شدن باند ممنوعه حاصل می شود.