سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی رضوی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، شرکت خدمات مهندسی برق – مشانیر
مهدی ابوالقاسمی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، شرکت خدمات مهندسی برق – مشانیر
سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)در حل مسائل مربوط به جریان سیالات به صورت گسترد های استفاده در آنالیز جریانهای تراکم ناپذیر آشفته ANSYS م یشود. در این مقاله پس از صحت یابی نر مافزار تحلی لگر اجزاء محدود توسط حل یک مسألة نمونه (مسالة حفره) که نتایج حل عددی آن در دست است، از این نرم افزار برای آنالیز سه بعدی میدان جریان در بالادست دریچة قطاعی پروژة انتقال آب دشت عباس، با دو نوع شبکه بندی، یکی منظم و با استفاده از استفاده شده است. ، FLUID و دیگری نامنظم و با استفاده از المانهای چهاروجهی ۱۴۲ ، FLUID المانهای شش جهی ۱۴۲در تحلیل میدان جریان، سیال به کار رفته تراکم ناپذیر و جریان سیال بصورت دائمی و آشفته در نظر گرفته شده است. پس از حل مسأله، نتایج به دست آمده از آنالیز با نتایج مدل آزمایشگاهی مقایسه شده و به صورت جدول و نمودارهای مربوط ارائه شده است.