سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن جواهری – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف
فردین جعفرزاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق پاسخ دینامیکی دو بعدی سد مسجد سلیمان با استفاده از روش خطی معادل و تحلیل الاستوپلاستیک بدست آمده و نتایج این دو تحلیل با هم مقایسه شده اند. در تحلیل الاستوپلاستیک از مدل پلاستیسیته با چندین سطح تسلیم استفاده شده است. این مدل میرایی هیسترزیس را در حین اعمال بارهای رفت و برگشتی به المان خاک مدل می کند و بنابراین دیگر احتیاجی به استفاده از میرایی ویسکوز در معادلات حرکت نیست. پارامترهای مصالح سد با استفاده از تحلیل آزمایشهای دینامیکی انجام شده بر روی مصالح سد بدست آمده اند . برای تحلیل از دو زلزله یکی با شتاب ۰/۱۹g و دیگری با شتاب حداکثر ۰/۳۷g استفاده شده است. در نهایت شتاب افقی تاج سد و طیف دامنه فوریه آن و همچنین شتاب افقی ماکزیمم، جابجایی افقی ماکزیمم، تنش و کرنش برشی ماکزیمم در امتداد محور قائم سد برای دو تحلیل خطی معادل و الاستوپلاستیک مقایسه شده اند. در تحلیل های انجام شده روش خطی معادل جابجایی شتاب افقی و کرنش برشی ماکزیمم بیشتری را در منطقه تاج سد پیش بینی می کند. این موضوع در مورد بارگذاری با سطح بالاتر به خصوص برای کرنش برشی شدیدتر است.