سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مهدی عطارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید باهنر کرمان.
بابک الیاسی – دانشجوی کارشناسی- دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

تبدیل فوریه سریعFFT) مبنای تحلیل های فرکانسی نویز الکتروشیمیایی است . محدودیت های اینروش موجب تلاش برای بدست آوردن ر اه های ساده تر و کارآمد تری برای تفکیک وقایع الکتروشیمیایی شده است . تحقیق حاضر بر روی سیستم فولادنرم غوطه ور درم حیط دارای یون های Cl − و HCO-3 انجام ش د. آزمون نویز الکتروشیمیایی تا زمان ۲۰ ساعت در بازه های نمونه برداری مختلف، انجام ش ده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد روش FFTقادر به شناسایی حالت خوردگی است ونتایج بدست آمده از آن برای حالات کلی ترقابل استفاده است . اما نتایج بدست آمده از تحلیل موجک Wavelet) الگوهای اجزاء رفتاری آنها را نیز نشان داده است در سیستمی با م کانیزم ممانعت کنندگی HCO -3 مقاومت بدست آمده از تحلیل موجک را می توان برای بررسی وقایع به خوبی استفاده کرد . تغییرات مقدارمقاومت فرکانس حدی پایین در منحنی های مقاومت طیفی نویزدر سیستم حاضربا نتایج مقاومت نویز الکتروشیمیایی بدست آمده از آنالیز موجک همخوانی دارد.