سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایرج محمدپور – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

تراوایی یکی از مهمترین ویژگیهای سازندهای هیدروکربوردار میباشد. در حقیقت دانستن مقادیر صحیح تراوایی بهمنزله یک ابزار مؤثر، کارآمد و مهم برای مهندسین نفت در امر فرایند تولید و
مدیریت یک میدان میباشد. تا به امروز صنعت نفت سعی کرده است تا مقادیر صحیح تراوایی رااز طریق اندازهگیریهای مستقیم آزمایشگاهی بر روی مغزهها و یا تفسیر آزمایش چاه بدست آورد. البته هر دوی این روشها صحیح بوده، اما برای توصیف کامل مخزن کافی نمیباشند، زیرا در هر میدان نفتی به دلیل وقتگیر بودن و نیز هزینه زیاد فقط تعداد محدودی از چاهها مغزهگیری شده و یا
آزمایش چاه فقط به تعداد محدود در هر میدان نفتی توصیه میشود. یکی از اهداف مطالعات پتروفیزیکی تخمین دقیق و صحیح تراوایی در چاههایی است که اندازهگیری تراوایی در آنها به هر
دلیلی(نبود مغزه، وجود شکستگی در نمونهها و …) ممکن نمیباشد. رسیدن به این هدف مشکل است، زیرا هیچ لاگی که بتواند مستقیمًا تراوایی را در یک چاه اندازه بگیرد، توسعه پیدا نکرده است.
در این مطالعه با استفاده از روش آنالیز رگرسیونی و تکنیک شبکههای عصبی مصنوعی پارامتر تراوایی در سنگهای کربناته با استفاده از دادههای لاگینگ مورد محاسبه و تخمین قرار گرفت.
مقایسة نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که این روشها تراوایی را در حد قابل قبولی تخمین میزنند که در این بین آنالیز رگرسیونی نسبت به شبکههای عصبی مصنوعی نتایج بهتری را
بدست میدهد.