سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان اثناعشری محمدی – کارشناس ارشد آب، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
عباس یگانه بختیاری – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
کاوه کامیاب مقدم – کارشناس ارشد سازه ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، تهران

چکیده:

بررسی جریان های ساحلی هنگام طوفان از آن جهت دارای اهمیت وﯾﮋه می باشد که اکثر تغییرات در خطوط ساحلی و جابجایی رسوبات در این زمان رخ می دهد. در برآورد جریان های ساحلی در شرایط طوفانی به علت سختی کار در برداشت داده های میدانی و نیز پیچیدگی تحلیل بر روی داده های همزمان اثر موج و باد های شدید تاکنون تحقیقات چندانی صورت نگرفته و دارای ابهامات زیادی است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو نوع شبکه عصبیMLPوRBF برای برآورد جریان های ساحلی در شرایط طوفانی است که از پرکاربردترین شبکه ها در مسایل تقریب توابع هستند. در این تحقیق توانمندی های این دو نوع شبکه عصبی در مدلسازی جریان های ساحلی در ساحل جواتسو- اوگاتا نشان داده شد. به گونه ای که این مدل ها توانستند نتایج معقولی در مناطق مختلف این سایت ارائه دهند. مدل های کلی ارائه شده نهایی نشان می دهند که می توانند نواحی مختلف ساحلی را به خوبی درک کرده و نیز در تمامی حالات جواب هایی با دقت قابل قبول داشته باشند. همچنین قابلیت این شبکه هانیز با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. با مقایسه پاسخ ها ، ارقام و روند مشابهی در دو نوع شبکه ملاحظه گردید. در نهایت مقایسه ای بین این دو نوع شبکه با مدل های رگرسیون آماری انجام گرفت که نتایج نشان دهندهمیزان عملکرد بهتر این شبکه ها نسبت به مدل رگرسیونی بود.