سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

همایون فقیه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

تعیین سیلاب طراحی فاقد یک روش یکسان و سراسری و یا یک استاندارد واحد بین المللی است . امروزه ایـن سیلاب معمولاً به صورت حداکثر سیلاب محتمل و یا براساس تحلیل فراوانی سیلابهای مـشاهده شـده تعریـف میگردد . انتخاب حداکثر سیلاب محتم ل به عنوان سیلاب طراحی سرریزسد بهاین منظور است که احتمال وقـوع چنین سیلی نزدیک به صفر است ، اگر د ر پایین دست سد منـافع اجتمـاعی و اقتـصادی قابـل تـوجهی وجـود نداشتهباشد، قبول هزینه های سنگین مربوط به این ضرایب اطمینان فوق العاده بالا ضرورت نـدارد ، و سـرریز را میتوان برای سیلاب های کوچکتر طراحی نمود . بنابراین به منظور بهینهسازی طراحی، روشهایی نیـز براسـاس موازنه بین هزینه ساخت و خسارت مورد انتظار ارائه شده است . در اینجا چند روش برای تعیین مجـدد سـیلاب طراحی سرریز سد پیشین احداث شده برروی رودخانه سرباز مورد استفاده قرار گرفت و نتایج بدست آمده برای روشهای مختلف، نشان دهنده نیاز به مطالعات جامع در خصوص ارائه بهترین روش کـه بـه صـورت یکـسان و سراسری در کشور مورد استفاده مهندسین قرار گیرد، می باشد، تا بدینوسـیله بتـوان ضـمن تـأمین ایمنـی از تحمیل هزینههای غیر ضروری نیز جلوگیری نمود.