سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
امیر رضا گودرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
وحید رستمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمد شهوند – کارشناس ارد مکانیک خاک و پی

چکیده:
در این مقاله مقایسه ای بین نتایج تحلیلی که از محققین مختلف ارائه شده است با نتایج تحلیل عددی شده است مطالعه عددی بوسیله نرم افزار PLAXIC 8.2 که قادر به مدلسازی دو بعدی مراحل حفاری و نصب سیستم نگهداری با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه است می باشد مدل سازی برای دو نوع مدل رفتاری خاک یعنی مدل خاک سخت شونده و مدل موهر کولمب انجام گرفته که در این حالت مجالی برای مقایسه این دو نوع مدل رفتاری فراهم می کنیم مطالعات نشان داد که با افزایش سختی در لاینینگ نیروهای وارده بر آن افزایش یافته سختی لاینینگ را می توان با نسبت شعاع به ضخامت آن و همچنین مدول ارتجاعی لاینینگ تعریف کرد همچنین چهار روش دودک و اردمان ، انیشتن و شوارتز، مویر وودز، بورنز و ریچارد، نتایج نزدیکی به نتایج حل عددی داشته و در صورت عدم امکان تحلیل عددی می توان از این چهار روش فوق استفاده کرد.