سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد عاصم پور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
رضا بی همتا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف
پرویز علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش اجزای محدود یکی از کاربردی ترین و مهمترین روشهای تحلیل فرآیندهای شکل دهی می باشد . روشهای Implicit وExplicit از روشهای متداول حل مسایل غیر خطی در اجزای محدود می باشند که دارای مزایـا و معایـب خـاص خـود مـیباشند . در روش Implicit ماتریس سختی برای کل سازه تشکیل شده و برای هر گره جابجایی متناظر آن بدست می آید . حل مساله بر مبنای معکوس گیری از این ماتریس استوار می باشد ولی در روش Explicit ً اساسا برای مـسایل دینـامیکی سـرعت بالا بکارمی رود روش محاسبه طوری می باشد که نیازی به تشکیل ماتریس سختی نمی باشد .. یکی از مزایای روش Explicitنسبت به روش Implicit ، سرعت بالاتر آن در حل مسایل پیچیده تماس ) ) Contact می باشـد . از طـرف دیگـر نتـایج روشImplicit Explicit و Implicit سازگاری بهتری با واقعیت از خود نشان می دهند . در این مقالـه ویژگیهـای مختلـف روشدردو پروسه مختلف شکل دهی یعنی کشش عمیق ورق و فرآیند فور ج نفوذی مـورد بررسـی قـرار گ رفتـه و نتـایج حاصـله بـا آزمایشات انجام گرفته مقایسه می گردند .