سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک

چکیده:

معدن سرب و بر روی عمارت در ایالت متالوژنی ملایر – اصفهان قرار داشت و از نظر واحدهای ساختمانی و زمین‌شناسی جز زون سنندج – سیرجان می‌باشد. کالک آلکالی خان زاده در این معدن بر اساس فعالیت‌های اکتشافی انجام شده در آن به چندین بلوک تقسیم بندی گردیده که استخراج و بهره‌برداری از آن براساس موقعیت مکانی و میزان عیار کان‌سنگ از سمت شرق به غرب و شروع شده و در حال حاضر بخش غربی آن باقی مانده است. هدف از مطالعه حاضر تخمین ذخیره هر چه دقیق‌تر بخش غربی این معدن می‌باشد. بر اساس میزان و نحوه کارهای اکتشافی انجام شده و اطلاعات اکتشافی موجود برای محاسبه ذخیره این منطقه از میان روش‌های مختلف کلاسیک محاسبه ذخیره، دو روش مقاطع (قائم) و مثلث بندی و از روش‌های زمین آماری روش کربجینگ سطحی مناسب‌تر بوده و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اختلاف میزان ذخیره محاسبه شده به دو روش کربجینگ سطحی و مثلث بندی نسبتاً زیاد بود ( ۶/۰۲ در صد) که به علت وضعیت خاص ماده مدنی، خطای تخمین در روش مثلث بندی افزایش یافته و موجب افزایش اختلاف ذخیره محاسبه شده گردیده است. اختلاف روش‌های کلاسیک مقاطع و مثلث بندی هم در حدود سه در صد است. قدر مسلم میزان ذخیره محاسبه شده به روش کربجینگ به علت داشتن خطای کمتر از دو روش دیگر دقیق‌تر بود و از درجه اطمینان بیشتری برخوردار می‌باشد.