سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از اهداف مهم عملیات اکتشاف محاسبه ذخیره کانسار است و تنها پس از این مرحله است که میتوان در مورد کانسار قضاوت نمود و امکان استخراج اقتصادی آن را بررسی کرد در مطالعه حاضر تخمین ذخیره ماده معدنی به چند روش مختلف برای کانسار آهن شمس آباد اراک انجام شده است. براساس وضعیت ماده معدنی، میزان و نحوه کارهای اکتشافی انجام شده شبکه تونل اکتشافی به طول ۴/۶ کیلومتر در ارتفاع ۲۳۳۷ متری در کمر بالای ماده معدنی و شبکه تونل اکتشافی به طول ۵/۵ کیلومتر در ارتفاع ۲۳۰۰ متری در کمر پایین ماده معدنی و اطلاعات اکتشافی موجود برای محاسبه ذخیره این منطقه از میان روشهای مخلتف کلاسیک روش مقاطع افقی به دو صورت دستی و با ا ستفاده از نرم افزار Surfer و از روشهای زمین آماری روش کریجینگ مناسبتر بوده و مورد استفاده قرار گرفته است.