سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد ابطحی فروشانی –
نادر فتحیان پور –

چکیده:

نظر به تقاضای گسترده انرژی در سطح جهانی و محدودیت استفاده از سوختهای فسیلی وخطرات زیست محیطی ناشی از استفاده این سوختها، به کارگیری انرژیهای پاک مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. یکی از این منابع جدید انرژی منابع انرژی گرمایی (ژئوترمال) می باشد. درکشور ما نیز وزارت نیرو (سازمان انرژیهای نو ایران) تحقیقاتی را جهت اکتشاف و بهره برداری از این منابع آغاز نموده است که بهره برداری از چاههای زمین گرمایی حوزه سبلان از آن جمله است.
یکی از روشهای ژئوفیزیکی استفاده شده جهت اکتشاف ژئوترمال درمقیاس ناحیه ای، روش مگنتوتلوریک می باشد. علت این انتخاب، گستردگی عمق تجسس این روش و همچنین بی نیاز بودن آن از منبع سیگنال است. این مزیت به آسانتر شدن برداشت های مگنتوتلوریک در مناطق اداری تغییرات توپوگرافی شدید – مانند اکثر حوزه های ژئوترمال – گردیده است.
با توجه به اهمیت ابعاد مدل توده های زیر سطحی حاصل از مدلسازی معکوس داده های منتج از روش فوق الذکر برای انجام مطالعات تفصیلی، مقایسه ای بین مدل های مختلف ممکن است صورت گرفته است و مدلهای یک بعدی به روش های هموار و پارامتری ارائه شده به روش های TE.TM و حالت نامشخص (Invatient) با مدل های دو بعدی همراه معرفی شده اند و مدل های هموار و پارامتری یک بعدی و حالت معکوس دو بعدی هموار در تعدادی از پروفیل های ارائه شده در محدوده مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفته اند. هدف از این امر تعیین بهترین مدل جهت تحلیل داده های منتگو تلوریک بوده به طوریکه بتوان پیشنهاداتی جهت مطالعات بعدی و ارائه مدلهای دقیق تر در این زمینه ارائه نمود.
نتایج اصله از مدلسازی معکوس داده ها بر محل چشمه های آبگرم منطقه و همچنین زون های امید بخش حاصل شده از نتایج دورسنجی منطبق هستند و این امر نشان دهنده گسترش سیستم های هیدروترمالی تا اعماق چند هزار متری از سطح زمین است که به دلیل وجودتکتونیسم شدید در منطقه فاقد جهت گیری خاص هستند و عمدتا به صورت عمودی به سمت سطح جریان می یابند.