سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت اله صدیق نژاد – کارشناس ارشد مهندسی سازه های آبی – شرکت مهندسین مشاور لار
سید محمود کاشفی پور – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تجمع رسوبات در کانال دسترسی ایستگاه پمپاژ مارد که بزرگترین ایستگاه پمپاژ کشور است مشکلاتی را ایجاد نموده و ضرورت تحقیق در خصوص انتقال رسوب مفید خواهد بود . به همین دلیل این تحقیق با هدف ارائه یک مدل مناسب انتشار و انتقال بار معلق در " کانـال آبگیـر ایستگاه پمپاژ مارد " و شرایط مشابه اجرا شده است تا بتوان تخمین مناسبی از رسوبگذاری در این کانال داشت . جهت اجرای طرح داده هـای لازم در ۲۱۵ روز شامل غلظت بار معلق و عمق جریان ( در ابتدا ، وسط و انتهای کانال آبگیر مارد ) و نیز پروفیل عرضی کانال در ۵ مقطع استفاده شده است . در طرح حاضر مدل ریاضی FASTER به کار گرفته شده و با توجه به اینکه اصل ) ) Source این مـدل در دسـترس مـی باشـد، امکان بررسی نه حالت ترکیبی حاصل از سه مدل انتشار ( فیشر – کاشفی پور – سئو و چئونگ ) و سه مدل انتقال ( فان رایان ، کاشفی پور و انگلند هانسن ) که با شماره های RM1 تا RM9 در متن مقاله معرفی شدند وجود داشته است . نتایج حاصل از اجرای مدلهای مذکور بـا اسـتفاده از پنج فاکتور RMS ، SE ، E ، b و R 2 تجزیه و تحلیل شده و مقایسه شده اند ، لذا سعی شده است ب هترین مدل انتقال و انتشار بـرای آبگیـر مارد معرفی گردد . در نهایت بین نتایج سه مدل انتقال مورد استفاده در طرح اختلاف معنی داری مشاهده نگردید و نتایج هر سـه مـدل در حـد قابل قبول بوده است، ولی با توجه به اختلاف قابل توجه بین نتایج مدلهای انتشار ، مدل فیشر بهترین مدل انتشار برای شرایط موجـود معرفـی گردید .