سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید محمدی نائینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مدیریت ساخت ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به عدم پرداختن به موضوع طراحی گروه کار در تحقیقات انجام شده و نیز پیچیدگی و متغیر بودن خصوصیات نیروی انسانی در این تحقیق به موضوع طراحی گروه کار در سطح فعالیت با تمرکز بر روی نیروی انسانی پرداخته شده است . در این تحقیق پس از ارائه روش عمومی طراحی گروه کار ( با توجه به اینکه تعیین نرخ تولید گروه پایه اصلی طراحی مناسب می باشد ) نتایج یک مطالعه میدانی ۳۴) کارگاه و ۹۳ فعالیت آجرکاری ) ارائه می گردد . انتخاب فعالیت آجرکاری بعنوان یک فعالیت نیروی انسانی محور جهت تمرکز مطالعه بر روی تولید نیروی انسانی صورت گرفته است . هدف از انجام این مطالعه میدانی بررسی اعتبار مراجع موجود در زمینه طراحی گروه کار برای استفاده پیمانکاران و نیز بررسی تاثیر شرایط مدیریتی حاکم بر کارگاهها بر تولید گروههای کار می باشد . برای انجام مقایسات نرخ واحد نیروی انسانی برای فعالیتهای آجرکاری محاسبه و اختلاف نسبی نرخ واحد برای گروه پیشنهادی سندیکا و اطلاعات کارگاهی نسبت به گروه پیشنهادی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تعیین و معیار مقایسه قرار گرفته است . نتایج حاصل از اطلاعات واقعی ۳۴) کارگاه و ۹۳ فعالیت آجرکاری ) ، نسبت به پیشنهاد سازمان مدیریت و سندیکا، به ترتیب اختلافی را در حدود ۱۳/۸۷ درصد و ۴/۰۳ درصد نتیجه داد . شاخص مقایسه نسبی ( نسبت اختلاف نسبی نرخ واحد ) برای کارگاههای دارای شرایط مدیریتی متوسط و نامناسب، نسبت به کارگاههای دارای شرایط مدیریتی مناسب، به ترتیب ۱/۰۵۶۹ و ۱/۱۵۵۱ بدست آمد . این اعداد نشان دهنده کاهش بازده گروههای کار در نتیجه کاهش کیفیت مدیریتی حاکم بر کارگاهها می باشد . مقایسه متوسط اختلاف نسبی نرخ واحد برای کارگاههای دارای شرایط مدیریتی مناسب (۱/۰۷۲) و مراجع موجود ۱) و (۱/۰۹۴۶ اختلاف نسبتاً کمی را نشان داد . نتایج حاصل از مقایسات ، فرض عدم در نظر گرفتن همه عوامل موثر بر تولید ( از جمله شرایط مدیریتی حاکم بر کارگاه ) رادر مراجع موجود تایید نمود .