سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود دژکام – پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
آزیتا امین الرعایا – پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

چکیده:

در این مطالعه با توجه به اینکه اختلالات روانی افراد بی تاثیر بر سایر اعضای خانواده بخصوص همسر نمی باشد و اینکه شرایط استرس و فشار روانی ناشی از جنگ و دوری شوهر از خانواده از سایر اعضا بی تاثیر نبوده است. با توجه به اهمیت مساله به مقایسه سلامت روانی همسران جانبازان اعصابو روان با همسران بیماران اعصاب و روان پرداختیم. در این بررسی تعداد ۳۲ نفر همسر جانباز اعصاب و روان مراجعه کننده به بیمارستان صدر و ۳۲ نفر همسر بیمار اعصاب و روان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین را به روش نمونه گیر در دسترس انتخاب و با پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) که در آن چهار مقیاسنشانه های جسمانی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگی وجود دارد مورد بررسی قرار گرفتند و از پرسشنامه های حاوی اطلاعات دموگرافیک نیز استفاده نموده ایم. داده ها با استفاده از روش نسبتها برای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بین دو گروه از نظر نشانه های جسمانی، افسردگی و عملکرد اجتماعی تفاوت معنی دار وجو نداشت. اما از نظر اضطراب بین دو گروه تفاوت معنی دار بود و به عبرت دیگر همسران جانبازان اعصاب و روان از همسران بیماران اعصاب و روان دارای اضطراب بیشتری بودند.