سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد خوشبخت – دانشکده فنی-دانشگاه تهران
حسین معماریان – دانشکده فنی-دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده های ریز که باعث ناهمگنی سازندهای کربناته در مقیاس کوچک می شوند، در نمودارهای چاه پیمایی قابل
تشخیص نمی باشد. این ناهمگنی ها کیفیت مخازن را تحت تاثیر قرار می دهند، لذا شناخت این اشکال از اهمیت بالایی
در ارزیابی سازندهای مخزنی برخوردار است . نمودارهای تصویری، تصویری مجازی با قدرت تفکیک بالا از دیواره چاه
هستند که قادر به شناسایی ناهمگنی های کوچک مقیاس سازند می باشند. مهمترین منبع برای قطعیت بخشیدن به
نتایج تفس یر نمودارهای تصویری، مغزه ها هستند . در این مطالعه نمودار تصویری برداشت شده از سازند مخزنی آسماری
در یکی از میادین جنوب غرب ایران تفسیر و نتایج آن با مغزه ها مطابقت داده شده است. مقایسه نمودار تصویری با مغزه
نشان می دهد که نمودارهای تصویری ابزار توانمندی در شناسایی شکستگی های باز، میان لایه های نازک شیلی و
گرهک های انیدریتی بوده ولی در شناخت شکستگی های پرشده، استیلولیت ها و گسل ها که غالبا کیفیت مخزن را
کاهش می دهند از توانایی کمتری برخوردار هستند.