سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا اکبری – کارشناس امور پژوهشی، اداره کل راه و ترابری استان اصفهان، اصفهان
مهدی زهرائی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

زلزله های و ( ۱۹۹۵ Northridge(1994) ، Loma Prieta(1989) ، San Fernando ( ( 1971وKobe(( 1995از مهمترین زلزله حتی با توجه به درجه بالای آمادگی Kobe هاییبوده اند که اثرات مخرب آنها بر پلها قابل توجه بوده است . در زلزله دولت ژاپن برای مقابله با زلزله، تعداد زیادی از پلهای واقع در ناحیه زلزله زده متحمل خسارات وسیعی شدند که در نتیجه آن، همه راههای اصلی و راه آهن این شهر به علت تخریب پلها مسدود شدند . بدین لحاظ دهه بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ ، مهمترین دوران مطالعاتی در بررسی رفتار پلها محسوب میشود . در زمینه ضوابط لرزه ای پلها در کشور ما، کمبود محسوسی مشاه ده میشود که البته تا حدودی با استفاده از آیین نامه های بین المللی نظیرAASHTOجبران شده است . در این مقاله پارامترهای تحلیل لرزه ای شامل طبقه بندی عملکرد ، ضریب اهمیت ، ضریب رفتار وتقاضای شکل پذیری در پلها مطابق نسخه های جدید آیین نامه های طراحی پلهای بزرگرا هی آشتو AASHTO LRFD2004و کانادا (CHBDC) مقایسه شد ه است . مقایسه این دو آیین نامه نشان میدهد آیین نامهCHBDC در مقایسه با AASHTO محافظه کارتر است.