سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مراد سپه وند – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

در سالهای پرباران غرب کشور، بارندگ یها از اوایل پاییز شروع و تا اواسط بهار سال بعد، ادامه م ییابد. در چنین سالهایی بایستی محصولات پاییزه ای را کشت نمود که بیشتر نیاز آبی خود را از نزولات آسمانی تأمین نمایند. نتیجه چنین امری صرف هجویی در مصرف آب آبیاری و افزایش راندمان مصرف و راندمان اقتصادی مصرف آن م یباشد. به منظور مقایسه دو گیاه زراعی گندم و کلزا از نظر پارامترهای مذکور، یک طرح تحقیقاتی در سال زراعی ۸۱-۸۰ (سال پرباران) در ایستگاه تحقیقات سراب چنگایی (استان لرستان)، اجرا گردید. نتایج طرح نشان داد که اختلاف میانگین کل آب مصرفی، راندمان مصرف آب و راندمان اقتصادی مصرف آب دو گیاه زراعی در سطح یک درصد معنی دار می باشد. مشخص گردید که در سالهای پرباران مناطق غربی کشور، گندم با ۲ بار آبیاری و کل آب مصرفی (آبیاری+بارندگی مؤثر) ۵۰۰۰ مترمکعب در هکتار و کلزا با ۴ بار آبیاری و کل آب مصرفی ۶۵۹۰ مترمکعب در هکتار سیکل رشد خود را تکمیل م یکنند. میانگین راندمان مصرف آب در گندم و کلزا به ترتیب۱/۶۴ و۰/۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب و راندمان اقتصادی مصرف آب آنها به ترتیب ۲۱۲۸ و ۱۵۰۸ ریال بر مترمکعب بود. نتیجه آنکه در سال های پرباران مناطق غرب کشور، کشت گندم (به عنوان گیاه پاییزه) با توجه به تعداد آبیاری و کل آب مصرفی کمتر و در عین حال راندمان مصرف و راندمان اقتصادی مصرف آب بیشتر بر کشت کلزا ارجحیت دارد