سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید بهجت جباری – مسئول آزمایشگاه کانه آرایی _ امور تحقیق و توسعه _ مجتمع مس سرچشمه
محمدرضا یاراحمدی – سرپرست کارخانه آزمایشی فرآوری مواد _ امور تحقیق و توسعه _ مجتمع مس سرچش
علی فاضلی – کارشناس ارشد متالورژی تغلیظ_ مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

یکی از منابع مهم مولیبدن, کانسارهای مس پورفیری میباشد که در آنها مولیبدنیت به عنوان محصول جانبی تولید میشود. در مجتمع مس سرچشمه کانیهای مس توسط کلکتورهای سولفیدریل و مولیبدن بصورت طبیعی در کارخانه پرعیارکنی شناور شده و پس از آن در کارخانه مولیبدن کانیهای مسدار توسط مواد شیمیایی بازدارنده، بازداشت میشود. یکی از مهمترین بازدارندههای مورد استفاده در کارخانه مولیبدن سولفور سدیم است. لذا بهینه کردن مصرف آن بسیار حایز اهمیت میباشد. در حال حاضر در مدار فلوتاسیون کارخانه مولیبدن بجای هوا از نیتروژن بعنوان تولیدکننده فاز کف استفاده میشود. در چنین شرایطی گاز نیتروژن باعث کاهش اکسایش سولفورسدیم و در نتیجه کاهش مصرف آن و افزایش بازدهی جدایش خواهد شد. لیکن این نیتروژن به طور کامل خالص نیست. در این تحقیق سعی شد تاثیر دما و تفاوت نیتروژن فعلی کارخانه و نیتروژن خالص و تاثیر آنها بر میزان مصرف سولفورسدیم مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان داد نیتروژن خالص و افزایش دما تاثیر بسزایی در کاهش مصرف سولفور سدیم دارند. میزان بهینه مصرف سولفورسدیم هنگام استفاده از نیتروژن خالص kg/t8 بدست آمد.