سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی کشاورزهدایتی – کارشناس مهندسی مواد- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین آقاجانی – دانشجوی دکتری مواد- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

پوش شهای کروم سخت با وجود داشتن خوا صی چون سختی و مقاومت به سا یش بالا به د لی ل داشتن ترک، مقاومت به خورد گی ض عیفی دار ند و سخ تی ا ین پوش ش ها با افزا یش دما کاهش می یابد. برای غلبهبر ا ین مشکل از روش های مختلفی چون نیتروژن دهی پلاسما یی لایه کروم استفاده م ی شود . در ای ن پژوهش عم لیات نیتروژن دهی پلاسمایی به دو روش متداول و توری فعال بر روی فولاد کروم سخت شدهانجام شد . ریز سخ تی سنجی سطح مقطع نمونه های دارای پوشش دوگانه، نشان داد که هر دو روش سختی یکسانی در پوشش ایجاد می کنند. افت سختی نمونه کروم سخت شده، پس از هر دو عملیات به مدت ۵ساعت تغییر محسوسی نمی کند ولی با افزایش زمان به ۱۰ ساعت، % ۱۳ از افت سختی جبران می گردد . نتایج خورد گی نشان داد که بهبود مقاومت خورد گی فولاد کروم سخت شده پس از عم لی ات با تور یفعال از روش متداول بیشتر بوده که دلیل آن تفاوت در مکانیزم این دو فرآیند تش خیص داده شد . ذرات نیتریدی تشکیل شده بر روی پوشش پس از عملیات توری فعال از چندضلعی هایی با اندازه یکسانتشکیل شده است، در صورتی که در روش متداول به صورت مجموعه های غیر هم اندازه می باشند.