سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم شرفی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد رودهن

چکیده:

پژوهش حاضر به مقایسه هوش هیجانی دانشجویان ورزشکار و قهرمان با دانشجویان غیر ورزشکار و همچنین نحوه عمل آنها در گروه مطالعه و گروه مقایسه پرداخته است. در این پژوهش تعداد ۲۲۰ نفر دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفتند که حداقل سن آنها ۲۰ و حداکثر آن ۳٥ سال بود. ابزار سنجش مورد استفاده در مطالعه پرسشنامه EQ-I (هوش هیجانی) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی، آزمون T، آزمون F، آزمون F تکرار سنجش و آزمون تعقیبی توکی استفاده خواهد شد. این پرسشنامه یکی ابزار ۱۳۳ سوالی است که یک نمره کلی و پنج عامل مرکب و یک شاخص هماهنگی و ۱۵ خرده مقیاس می باشد که عبارتند از: خود آگاهی هیجانی ،حر مت ذات ، قاطعیت ، استقلال ، خود شکوفایی، مسئولیت پذیری ، روابط بین فردی ، تحمل فشار ،کنترل تکانه ، حل مساله ، واقعیت آزمایی ، انعطاف پذیری ،خوش بینی ، شادکامی و همدلی نمرات استاندارد با میانگین ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۵ تبدیل می شود.همسانی درونی پرسشنامه بر اساس استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است.از دیگر یافته های پژوهش حاضر، تفاوت معنادار بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ هوش هیجانی در زمینه اضطراب، تنش افسردگی و دستپاچگی در سطح پایین است. آنها در اعتماد به نفس، نیاز به پیشرفت، خودکفایی ، خلاقیت و برون گرایی نمره بالایی بدست آوردند.