سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
امین دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحداراک ایران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر هوش هیجانی دانش آموزان ناشنوا با دانش آموزان عادی پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ازنا در سال تحصیلی ۹۲ ۹۱ بود.پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (توصیفی )علی – مقایسه ای می باشد.جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان عادی پایه پنجم و ششم شهر ازنا که شامل(۳۷۶ پسر و ۳۹۰ دختر)و کلیه دانش آموزان ناشنوا پایه پنجم و ششم شهر ازنا که شامل(۱۵ دختر و ۱۵ پسر)که در سال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ در این شهر مشغول به تحصیل بودند.نمونه گیری این پژوهش در د انش آموزان شنوا بصورت خوشه ای و در دانش آموزان ناشنوا به روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت.به این صورت که ابتدا به صورت تصادفی از جامعه شنوا ها ۲ مدرسه پسرانه و ۲ مدرسه دخترانه انتخاب و از هر مدرسه به صورت تصادفی و ترکیبی از کلاس پنجم و ششم تعداد ۱۵ نفر پسر و ۱۵ نفر دختر بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.همچنین برای نمونه گیری از دانش آموزان ناشنوا از نمونه در دسترس یعنی همان ۱۵ دختر و ۱۵ پسر پایه پنجم و ششم استفاده شد.برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از آزمون هوشی هیجانی بار آن استفاده شد.داده های حاصل با استفاده از نرم افزار spss و با روشt مستقل کورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل نشان داد هوش هیجانی دختران از پسران در دو گروه (ناشنوا و شنوا)بیشتر بوده،اما در مقایسه هوش هیجانی بین شنوا ها با شنوا ها تفاوت معنا داری مشاهده نشد بنابراین فرضیه تحقیق رد شد.