سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مینا عطوفی – کارشناس ارشد، رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
زهرا شایسته فرد – کارشناس ارشد، رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
تقی پورابراهیم – استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی
سعید قنبری – استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دکترای روانشناسی، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده:
هدف این پژوهش، مقایسهی هویت مذهبی و ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان دارای والدین مطلقه و دو والدی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی دانشآموزان دختر دبیرستانی دارای والدین مطلقه و بدون طلاق ساکن شهر تهران بود. جهت انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس، ۱۲۱ نفر شامل ۰۱ دانشآموز با والدین مطلقه و ۰۱ دانش آموز با والدین عادی به عنوان نمونه انتخاب و والدین آنها مورد بررسی قرار گرفتند. جهتسنجش هویت مذهبی از پرسشنامهی هویت مذهبی رحیمینژاد و احدی ۱۳۳۴ و به منظور سنجش ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه نئو NEO مککری و کاستا، ۱۸۹۱ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از روش آمار توصیفی میانگین، درصد فراوانی، انحراف استاندارد و استنباطی آزمون همبستگی پیرسون، تی مستقل استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که بین ابعاد ویژگیهای شخصیتی روان نژندی، دلپذیر بودن، برونگرایی، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری و میزان هویت مذهبی در میان دانشآموزان با والدین مطلقه و دانشآموزان دو والدی تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین مشخص شد، بین هویت مذهبی و ویژگیهای شخصیتی و ابعاد آن در دانشآموزان با والدین مطلقه و دانش آموزان دو والدی ارتباط معناداری وجوددارد. بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که طلاق والدین میتواند عامل مهمی در تغییر هویت مذهبی و ابعاد شخصیتی دانش آموزان گردد. بهعلاوه هویت مذهبی بهعنوان یکی از عوامل مهم در ارتقای شخصیت دانشآموزان دارای والدین مطلقه و عادی شناخته شد